Оценка на малък бизнес с антики

Бизнесът с антики е доминиран от малки магазини за „мама и поп“. Това може да затрудни оценяването на бизнеса с антики, поради липса на обществена информация, произтичаща от липсата на сложни инвеститори, изразяващи какъвто и да било интерес към бизнеса. Освен това тези компании често подготвят неадекватна финансова информация, която инвеститор или хипотетичен купувач би искал да види. Оценявайки всяка компания, трябва да можете да анализирате поне три до пет години исторически финансови резултати.

Подход на активите

Запасите често представляват сравнително голяма част от стойността на бизнеса с антики. Трябва да извършите основна оценка на инвентара на бизнеса, който е ключов аспект на оценката на целия бизнес. Активният подход изчислява справедливата пазарна стойност на компанията, като се изважда справедливата пазарна стойност на пасивите от справедливата пазарна стойност на общите активи. Напишете стойности за материални запаси, които не са продадени в рамките на 18 месеца. Включете в изчислението на активите стойността на всеки недвижим имот, който компанията може да притежава.

Подход за доходите

Използвайте доходния подход, за да изчислите настоящата стойност на бъдещите безплатни парични потоци, които се очаква да генерира компанията за антики. Това може да стане чрез прогнозиране на бъдещия свободен паричен поток или чрез използване на исторически безплатен паричен поток като прокси за бъдещето. По-малко рисковано е да разчитате на исторически резултати, ако те показват историческа стабилност в оперативните маржове и ръст на продажбите. Използвайте подходящ дисконтов процент, за да определите фактор на настоящата стойност, който да приложите към безплатния паричен поток на компанията.

Пазарен подход

Подгответе списък на извършените транзакции, при които бизнесът с антики е купуван и продаван. Ако имате късмет да имате голям брой транзакции, за да анализирате, филтрирайте по-малко сравними транзакции, като използвате показатели като местоположение, размер, рентабилност, ликвидност и растеж. Има по-смисъл да използвате ориентировъчни транзакции, които са се случили в същия или подобен локал като вашата компания, тъй като тези компании са обект на подобни рискове, произтичащи от здравето на местната икономика.

Правила на палеца

Правилата на палеца, често изразени като мултипликатор на приходите, се използват в различни отрасли, когато бизнесът се купува и продава. Правилата на палеца трябва да се използват само като вид проверка на разума - или анализ на чувствителността - след като сте изпълнили другите подходи за оценяване на предметната компания. Проучете изтъкнати членове на индустрията за оценяване на кратните стойности, които се използват като база за оценка на бизнеса с антики, към които след това се правят корекции нагоре или надолу въз основа на други фактори, влияещи върху стойността. Използвайте само основни правила, които са одобрени от източници, за които е известно, че имат значителен опит в бизнеса.