Как да затворите счетоводните книги

Малките фирми водят обобщени отчети за приходи, разходи и приходи, често наричани заедно книги, за да знаят точно колко пари влизат и излизат от бизнеса. В края на всяка година или счетоводен период собствениците на малки фирми трябва да затворят книгите. Това елиминира риска от приходи или разходи от пренасяне от предходен период, което може да направи данните за текущия счетоводен период неточни.

1.

Въведете дебит или кредит в противоположната сума на салдото по сметката на приходите. Например, ако сметката ви за приходи има баланс от 500 долара, въведете дебит от - 500 долара. Ако сметката има - 500 долара, въведете кредит от 500 долара. Поставете дебитната или кредитната сума в сметката за доходите, означена като „Приходи“.

2.

Въведете дебит или кредит в точно противоположния размер на салдото на разходната сметка. Поставете дебитната или кредитната сума в обобщената сметка за приходите, означена като „Разходи“.

3.

Добавете дълговете и кредитите, за да определите баланса на обобщената сметка за доходите. Ако вашите приходи са по-малки от разходите ви, това ще бъде отрицателно число.

4.

Въведете дебит или кредит в противоположната сума от салдото на сметката за доходите. Въведете този номер в отчета за неразпределената печалба, обозначен като „Обобщение на дохода“. Счетоводните книги вече са затворени. Тази сума е това, което ви е останало след затварянето на книгите ви.

Необходими неща

  • Отчет за приходите
  • Отчет за разходите
  • Обобщение на дохода
  • Отчет за неразпределената печалба