Одитни процедури в транспортната индустрия

Бизнесът в транспортната индустрия предоставя специализирани услуги за дистрибуция на клиенти, включително входяща и изходяща логистика. Одитните процедури систематично анализират определени елементи или записи на даден бизнес, за да се гарантира, че последователно се спазват качеството, безопасността и правните стандарти. В транспортната индустрия компаниите често извършват одити за записи на заплати, политики за безопасност, поддръжка на оборудването и спазване на закона. Разбирането на различните одитни процедури, използвани в този бранш, може да ви помогне да поддържате ефективно собствения си транспорт, като същевременно оставате на дясната страна на правните разпоредби.

Одити за заплати

Транспортните компании могат да наемат редица неплатени служители, като например шофьори на камиони, на които се плаща установена ставка на измината миля или служители, плащани на час с извънреден труд. Одитите за заплати могат да бъдат особено полезни за компаниите, които плащат почасово или в размер на части, за да гарантират, че всички служители са били платени справедливо и точно за извършената от тях работа. Одитите за заплати в транспортната индустрия включват систематично анализиране на данните за пробег и почасови часовници спрямо платежните записи, търсейки несъответствия между приходите и реалните плащания. Ако при одита на ведомостта се установят големи несъответствия, това може да разкрие потенциални грешки или измами в счетоводната система.

Одити на политиката за безопасност

Безопасността е от първостепенно значение в транспортната индустрия по правни и практически причини. Може да бъде полезно да се проверят политиките и процедурите за безопасност на транспортната компания, включително процедурите за проверка на превозни средства, планове за реагиране при бедствия и политики за докладване на инциденти, за да се гарантира, че плановете и процедурите за безопасност остават уместни и ефективни във времето. Одитите за безопасност анализират цялата документация, свързана с политиките и процедурите, както и комбинирането чрез предварително подадени доклади за инциденти, за да се гарантира, че политиките и процедурите действително се изпълняват. Одитът за безопасност може да сравни плановете за безопасност с действителните произшествия и идентифицираните опасности, за да определи колко ефективна е действително политиката за безопасност на практика.

Одити на физическото оборудване

Тъй като доставчиците на услуги, транспортните компании разчитат на тяхното оборудване, за да генерират доходи и да стимулират рентабилност. По този начин може да бъде полезно да се извършват физически одити на производително оборудване като камиони, ремаркета, хладилни складови помещения и товаро-разтоварни машини. Физическите одити не само гарантират наличието и отчитането на цялото оборудване в книгите, но също така могат да проверяват архивите за безопасност, ремонт и използване на всяко оборудване, за да се предотврати повреда на прекалено използваното оборудване. Одитите могат да идентифицират превозни средства и оборудване, които може да се наложи да бъдат заменени или извадени от употреба за ремонт.

Одити за спазване на закона

Транспортните компании работят в силно регулирана индустрия. Като такъв одитите за съответствие могат да бъдат важна дейност, която се извършва поне веднъж годишно. Одитите за спазване на законодателството могат да гарантират, че политиките за безопасност, стандартите за оборудване, счетоводните записи и финансовите отчети остават в съответствие с мандатите на държавата и федерацията. Одитите за съответствие могат да гарантират, че всички превозни средства поддържат текущите изпитвания на емисии например и че счетоводните записи съответстват на общоприетите счетоводни принципи.