Ролята на анализ на вариациите в бизнеса

Анализът на вариациите, също описан като анализ на дисперсия или ANOVA, включва оценка на разликата между две цифри. Това е инструмент, прилаган за финансови и оперативни данни, който има за цел да идентифицира и определи причината за дисперсията. В приложената статистика има различни форми на анализ на дисперсията. В управлението на проекти анализът на дисперсията помага за поддържане на контрола върху разходите на проекта чрез наблюдение на планираните спрямо реалните разходи. Ефективният анализ на дисперсията може да помогне на фирмата да забележи тенденции, проблеми, възможности и заплахи за краткосрочен или дългосрочен успех.

Бюджет спрямо действителните разходи

Анализът на вариациите е важен за подпомагане на управлението на бюджетите чрез контролиране на бюджета спрямо реалните разходи. Например в управлението на програми и проекти, финансовите данни обикновено се оценяват на ключови интервали или основни етапи. Например месечният доклад за приключване може да предостави количествени данни за разходите, приходите и останалите нива на запасите. Отклоненията между планираните и реалните разходи могат да доведат до коригиране на бизнес цели, цели или стратегии.

Прагът на съществеността

Прагът на същественост е нивото на статистическа дисперсия, което се смята за значимо или заслужава да се отбележи. Това ще варира от компания до компания. Например, отклонението от целта за продажби от 100 000 долара ще бъде по-съществено за търговец на дребен бизнес, отколкото за национален търговец на дребно, свикнал да генерира милиарди годишни приходи. Обратно, надвишаването на разходите с 2 процента може да е несъществено за малък бизнес, но да доведе до милиони долари за голяма компания.

Връзки между променливи

Връзките между двойки променливи също могат да бъдат идентифицирани при извършване на анализ на дисперсия. Положителните и отрицателните корелации са важни при бизнес планирането.

Като пример, анализът на дисперсията може да разкрие, че когато продажбите на джаджа A Повишаване има свързано увеличение на продажбите на джаджа B. Подобрените характеристики за безопасност на един продукт могат да доведат до увеличаване на продажбите. Тази информация може да се използва за прехвърляне на този успех на други подобни продукти.

Прогнозиране на бизнес тенденциите

Важен тип прогнозиране е прогнозирането на бизнеса. Той използва модели на минали бизнес данни, за да изгради теория за бъдещата ефективност. Данните за вариациите се поставят в контекста, който позволява на анализатора да идентифицира фактори като празници или сезонни промени като основна причина за положителни или отрицателни отклонения.

Например месечният модел на продажбите на телевизори за пет години може да идентифицира положителна тенденция в продажбите, водеща до началото на учебната година. В резултат на това прогнозите за телевизионни продажби през следващите 12 месеца могат да включват увеличаване на запасите с определен процент - въз основа на исторически модели на продажби - през седмиците преди началото на падащия срок на местните университети.